Search

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате онлайн магазин www.eclair.bg. Ако използвате www.eclair.bg се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте www.eclair.bg!
I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1 Настоящите „Общи условия“ определят условията и взаимоотношенията между ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД (собственик на онлайн магазина за продажба на хранителни продукти www.eclair.bg ) и Потребителите (Клиентите), ползващи онлайн магазина www.eclair.bg за покупка на стоки.
Чл. 2 При маркиране на полето „Прочетох и съм съгласен с условията за ползване“ Клиентът се съгласява, приема и задължава да спазва описаните по-долу Общи условия.
II. ДЕФИНИЦИИ
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение: 
Чл. 3 (1) ТЪРГОВЕЦ / ПРОДАВАЧ е ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД – търговско дружество с Код по Булстат 203424935, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Дондуков 57, вх. Ж, ет. партер, тел: 0877 100 621, e-mail: info@eclair.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрирания от него сайт: http://eclair.bg.
(2) WWW.ECLAIR.BG е уебсайт посредством, който на Потребителите се предоставя възможност за закупуване и доставка на хранителни продукти до посочен от тях адрес.  
(3) КЛИЕНТ / ПОТРЕБИТЕЛ – всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта.
(4) КЛИЕНТ – ТЪРГОВЕЦ – всяко юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда и или закупува продукт, чрез поръчка в Сайта.
(5) АКАУНТ / ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ е раздел от Сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от www.eclair.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.  
(6) УЕБСАЙТ означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес: www.eclair.bg.
III.ОБЩИ УСЛОВИЯ. СЪГЛАСИЕ И ПРОМЕНИ
Чл.4(1) Общите условия на ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД са задължителни за всички потребители и клиенти на www.eclair.bg.
(2) Всяко използване нa www.eclair.bg означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
(3) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД по всяко време, чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребители на www.eclair.bg.
(4) Във всеки един случай на промяна на Общите условия ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД информира за това своите клиенти и потребители, чрез публикуването на промените в www.eclair.bg. В този смисъл Вие като потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на Общите условия на интернет страницата при всяко нейно ползване.
(5) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на www.eclair.bg се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
IV.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА
Чл. 5 (1) Потребителят заявява желанието си да поръча/закупи стока/услуга през www.eclair.bg като направи поръчка по електронен път, като това е възможно с или без регистриран в Сайта профил. Няма пречка да извършите поръчка и по телефон, като в този случай ще получите електронно съобщение на посочен от Вас електронен адрес. След потвърждаването на Общите условия, поръчката Ви ще се счита за извършена.
(2) Потребителят има право, ако е навършил 18 години, да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта, освен ако не са налични и само ако съгласно закона потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.
(3) При извършване на поръчката чрез Сайта, Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, според предложените на Сайта възможности. Възможно е системата да изиска от Вас избор и на други характеристики, ако избраните продукти/услуги са в различни вариации.
(4) След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете от Сайта, както и тяхното количество следва да кликнете върху бутон „Поръчай“.
(5) Преди завършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане и условията за доставка. Ще бъдете задължени да предоставите и данни, без които не е възможно да изпълним договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка, телефон и електронен адрес, както и данни за фактура – ако изискате такава.
(6) Преди приключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретно избран продукт от категорията, от която има интерес.
ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОРЪЧКА
Чл. 6 (1) Сайтът ще изпрати уведомление до потребителя за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й, а единствено потвърждение за получена поръчка. Това уведомление съдържа и информация по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, респективно извлечение от настоящите Общи условия, както и извлечение от направената от Вас поръчка.
(2) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва чрез телефонно обаждане и/или отговор по email от ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД.
(3) До момента на уведомяване по ал. 2 Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини. При всички случаи Сайтът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.
ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА
Чл. 7 (1) Отказ на поръчка може да се направи по телефона 0877100621 или на имейл: info@eclair.bg, като Клиентът достави информация за номера на направената поръчка, вида на стоката, двете си имена, цената на поръчката. Отказ на поръчката може да се направи до момента, в който пратката все още не е била приета от куриер.
(2) В момента, в който пратката вече е била приета от куриера, за извършване на доставка, не могат да се направят промени по заявената поръчка.
ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА
Чл. 8 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на уведомление от представител на ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД, че стоката е в готовност за доставяне на посочен от Клиента адрес. В случаите, при които Продавачът е избрал да уведоми Клиента, то договорът се счита сключен от момента на получаване по електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.
(2) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Чл. 9(1) Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет. 
(2) Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД услуги: 
Да спазва настоящите Общи условия за ползване на Сайта;
Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; 
Да уведомява незабавно ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
Да не се представя за друго лице; 
Да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание („pop-up“, „blind link“ и други подобни). 
(3) Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Сайта във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
(4) С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

(5) Клиентът е отговорен за собствения избор на продукти, поръчването им и съхранението до тяхното потребление:
Продуктите трябва да се съхраняват на подходящо място с температура между 3-6 °С.
Продуктите са най-добри преди датата, посочена на етикета. Клиентът не трябва да консумира продуктите след тази дата, както и ако качеството или външният вид на продуктите са влошени поради някаква причина.
Клиентът не трябва да консумира продуктите, ако е алергичен към една или повече съставки, изброени върху етикета на кутията, или ако опаковката е била отстранена.
(6) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Сайта www.eclair.bg, съответно преустанови използването на Услугите. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните Потребители – от момента на преустановяване ползването на услугите, договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД спира достъпа на съответния Потребител до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора. 

(7) Потребителят може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Сайта www.eclair.bg, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия. 

(8) Потребителят има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в раздел „Контакти”. Mнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

(9) Потребителят се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от www.eclair.bg услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Сайта www.eclair.bg, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги. 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД
Чл. 10 (1) ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите. 
(2) ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
(3) Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД предварително се извинява на своите потребители и клиенти.
(4) Всички стоки, включително тези в промоция / намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.
(5) ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД не носи отговорност за възможни разлики във визуалното представяне на закупените продукти, зависещи от спецификите в екраните на съответните електронни устройства. Изображенията в сайта са илюстративни.
(6) Цените на продуктите показани в сайта са с начислен ДДС. На екрана се изобразяват цената на продукта, размер на отстъпка, ако има такава, размер на допълнителни такси, ако са предвидени такива, такса за доставка и обработка. Цените са деноминирани и платими в Български лева. Цените подлежат на промяна. ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД ще информира Регистрираните потребители за всяка промяна в цената преди нова поръчка.
(7) В сайтът може да се съдържат линкове към други сайтове. Уебсайтът не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
(8) В случай че поръчаната стока не е в наличност или поради друга обективна причина ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД има правото да откаже поръчка, като се ангажира да уведоми Клиента в рамките на един работен ден.  
(9) Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на клиента / потребителя на трансакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;
• предоставените от клиента / потребителя данни в Платформата са непълни и/или грешни.
(10) В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.
(11) Плащането с карта към Сайта се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача. За това Сайтът препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти, продавани от Сайта.
(12) ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД не носи отговорност за независещи от него вреди или щети.
(13) ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД не поема отговорност, ако Клиентът не спазва оптималните условия за съхранение на продуктите или ако продуктите се консумират след датата, посочена на опаковката и според подадените изисквания за съхранение при температура между 3-6 °С.
(14) ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД отговаря единствено за спазването на българските разпоредби по отношение на продуктите.
(15) ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие от прекратяване, спиране, или ограничаване на услугите, изтриването, модифицирането, изгубването, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта www.eclair.bg.
(16) ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД не носи отговорност в случаите на форсмажорни условия, дефинирани и признати от Българската съдебна практика.
(17) При констатиране на несъответствие между Вашата поръчка и доставените продукти в количествено и качествено отношение, Вие имате право да предявите рекламация, съгласно Закона за защита на потребителите. За целта е необходимо да проверите поръчката си при приемането в присъствието на нашия доставчик.  В случай, че сте приели поръчката и подписали придружаващия протокол, вие декларирате че я приемате без забележки. Ако Вашето уведомление за рекламация е направено след като сте приели поръчката и разписали протокола за доставка,  ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.
(18) При предявяване на основателна рекламация от Ваша страна ние ще заменим продукта ви с нов, по-възможно най-бързия начин или ще възстановим сумата на стойността на сгрешения продукт.

(19) Във всички случаи на неточно изпълнение на Вашата поръчка, с изключение на тези свързани с не доставен артикул/продукт, Вашата рекламация ще бъде призната за основателна, само ако представите на доставчика продукта, от който сте останали недоволни в пълния му размер.

(20) Гаранциите за време не се отнасят до всички поръчки. Всеки клиент ще бъде своевременно информиран за времето на доставка, докато прави своята поръчка или в последствие. 

(21) Настоящата Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации, не се прилага при възникване на форсмажорни обстоятелства, в това число и при възникване на причини свързани с неблагоприятни метеорологични условия.
(22) В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на сървър на www.eclair.bg, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. 

(23) ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД има правото да поставя на всяка от страниците на Сайт www.eclair.bg, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от The ECLAIRs или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД. ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на Сайта www.eclair.bg.

(24) The ECLAIRs има право да изпраща търговски съобщения до Потребителите, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от The ECLAIRs. 

(25) ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Потребител до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Сайта или Продавача по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Потребителя е да се обърне към представител на Сайта, чрез формата за контакт или на посочените контакти от настоящите Общи условия, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 11 (1) Всички компоненти на Сайта www.eclair.bg, както и опаковките на предлаганите от нас продукти, са изключителна собственост на ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД. Всички изображения в сайта, снимки, текстове, името и логото The ECLAIRs са интелектуална собственост на ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД. Всяко използване или поправяне на тези елементи без съгласието на ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД се счита за закононарушение.
(2) Всеки корпоративен клиент дава правото на използване на логото и името на търговската му марка, както и други идентифициращи материали с изричното условие, че те ще се ползват единствено за осъществяване на дизайн за корпоративно персонализиран подарък, предварително договорен от двете страни.
(3) Потребителят е еднолично отговорен за изображения и текстове, които качва и публикува на интернет сайта. Той не може да публикува изображения или текстове, които не са създадени от него или не разполага с разрешение за публикуването им, както и обидни или нецензурни текстове и изображения.
(4) Потребителите могат да използват съдържанието на Сайта единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия на Сайта, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД.
(5) Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД.
(6) Сайтът дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазина, само когато препратката е ясна и недвусмислена.
(7) Забранява се копирането на текстове от Сайта. поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин /www.eclair.bg/“, като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина.
(8) Всеки продукт и всяка услуга, изложени и предлагани в Сайта, отговарят на европейските и националните изисквания, касаещи конкретния продукт/конкретната услуга.
(9) ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД запазва всичките си права върху интелектуалната собственост.
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл.12 (1) В системата на онлайн магазина www.eclair.bg се съхраняват единствено данни, свързани с изпълнението на направената поръчка и нейната доставка. ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД се задължава да не предоставя на трети страни личните данни на Потребителя, освен в случаите, когато тази информация е изискана от държавни органи или длъжностни лица. В тези случаи е задължен да предостави изисканата информация по силата на закона.
(2) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето безусловно и безсрочно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчаните стоки.
IX. ДРУГИ
Чл.13 (1) Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. 
(2) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд. 
(3) За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 
(4) Според действащата законодателна система продажбата на алкохол и цигари е забранена за лица под 18-годишна възраст. При съмнение от страна на доставчика по време на предаване на направената поръчка съдържаща алкохолни напитки, клиентът се задължава да удостовери и покаже личната си карта. 
В случай, че клиентът е лице под 18-годишна възраст, алкохолни напитки няма да бъдат предадени. 
Настоящите Общи условия са приети от ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД и влизат в сила от 01.02.2023 г.